<var id="lpmlu"></var>
 1. <bdo id="lpmlu"><th id="lpmlu"></th></bdo>

   1. An toàn và s?c kh?e

    Kangheng Environment r?t coi tr?ng s? an toàn và s?c kh?e c?a nhan viên. Trong quá trình xay d?ng và v?n hành d? án, chúng t?i c? g?ng cung c?p cho nhan viên m?t m?i tr??ng làm vi?c an toàn và lành m?nh, ??ng th?i tích c?c th?c hi?n các lo?i hình giáo d?c và ?ào t?o v? an toàn ?? ng?n ng?a các v?n ?? tr??c khi chúng x?y ra. Gi? ?ay, t? tr? s? chính ??n c?ng ty d? án, khái ni?m an toàn và s?c kh?e ?? tham nh?p vào c?ng vi?c hàng ngày c?a nhan viên Kangheng Environment.
    Chúng t?i ?? làm:

    • Phát tri?n m?t h? th?ng qu?n ly an toàn và s?c kh?e ngh? nghi?p và có ???cOHSAS 18001(GB/T28001-2001) Ch?ng ch? an toàn và s?c kh?e ngh? nghi?p; thi?t l?p h? th?ng qu?n ly r?i ro ?? xác ??nh và qu?n ly các r?i ro ti?m ?n trong v?n hành d? án.

    • K?t h?p ?i?u tra hàng ngày và ki?m tra th??ng xuyên, xay d?ng và liên t?c c?i ti?n các k? ho?ch kh?n c?p khác nhau, ??ng th?i th?c hi?n m?t s? l??ng l?n các bài t?p ?? kh?ng ng?ng nang cao kh? n?ng ?ng phó v?i các tình hu?ng kh?n c?p c?a nhan viên.
    • EHS?y ban phát hành các cu?c h?p giao ban hàng tháng và t? ch?c các cu?c ki?m tra và ?ào t?o giáo d?c an toàn th??ng xuyên ?? ??m b?o r?ng nh?n th?c, ki?n th?c và ph??ng pháp an toàn và s?c kh?e ?? ?n sau vào lòng ng??i dan.

    • Cung c?p v?t t? b?o h? lao ??ng cho nhan viên ?? ??m b?o nhan viên làm vi?c trong m?i tr??ng an toàn và lành m?nh; m?i nhan viên ???c khám s?c kh?e mi?n phí m?i n?m m?t l?n.


    最新理论片2021理论电影,a级国产精品,欧美成人XXX视频

    <var id="lpmlu"></var>
    1. <bdo id="lpmlu"><th id="lpmlu"></th></bdo>