<var id="lpmlu"></var>
 1. <bdo id="lpmlu"><th id="lpmlu"></th></bdo>

   1. C?ng viên c?ng nghi?p Vein ? Thanh màng vùng bi?n phía Tay


    Khu c?ng nghi?p t?nh m?ch qu?n m?i B? Tay Thanh ??o ???c ??u t?, xay d?ng và v?n hành b?i Qingdao West Coast Kangheng Environmental Energy Co., Ltd., m?t c?ng ty con do T?p ?oàn Ti?n ích C?ng c?ng B? Tay Thanh ??o và C?ng ty TNHH M?i tr??ng Kangheng Th??ng H?i ??ng tài tr?.


    C?ng viên th?c hi?n m? hình “m?t c?ng viên, m?t doanh nghi?p” nh?m ti?t ki?m tài nguyên ??t, gi?m chi phí v?n hành, nang cao toàn di?n hi?u qu? và m?c ?? x? ly rác th?i sinh ho?t. C?ng viên là m?t d? án sinh k? quan tr?ng ? Thanh ??o.??t rác s?ch, giáo d?c khoa h?c b?o v? m?i tr??ng, c?ng viên c?nh quan sinh tháiBa ch?c n?ng chính,???c ch?n vào n?m 2018C? s? tái ch? tài nguyên qu?c gia.    ??c ?i?m c?ng viên

    C?ng viên là c? s? x? ly toàn di?n rác th?i ki?u v??n, v?i b? c?c chính là ??t rác th?i sinh ho?t và phát ?i?n, x? ly rác th?i nhà b?p, x? ly n??c th?i, x? ly tro bay kiên c? và s? d?ng toàn di?n x?.
    Th?ng qua s? c?ng sinh h?p tác gi?a các d? án, vi?c s? d?ng t?ng b??c tu?n hoàn v?t ch?t và n?ng l??ng, ??ng th?i x? ly t?p trung và ki?m soát các ch?t ? nhi?m ???c th?c hi?n.
    • ??t rác th?i sinh ho?t ?? phát ?i?n
    • X? ly ch?t th?i nhà b?p
    • X? ly n??c th?i
    • X? ly b?i ch?n l?p tro bay
    • S? d?ng toàn di?n x?
    Toàn b? c?ng viên có di?n tích 869 m?u Anh, và vi?c xay d?ng c?ng viên ???c chia thành hai giai ?o?n. Giai ?o?n ??u c?a d? án b?t ??u vào cu?i n?m 2017 và v?n hành th? nghi?m vào tháng 9 n?m 2019.
    Th?i gian h?p tác là 30 n?m, t?ng v?n ??u t? 1,67 t? nhan dan t?, x? ly rác th?i hàng n?m lên t?i 820.000 t?n.
    • 869M?u Anh

     Di?n tích sàn

    • 30N?m

     Th?i gian h?p tác

    • 16.7T?

     T?ng m?c ??u t?

    • 82V?n t?n

     N?m x? ly rác

    Y t??ng thi?t k?

    L?y sóng và sóng c?a Thanh ??o làm y?u t? thi?t k?, toàn b? tòa nhà tr?ng gi?ng nh? nh?ng con sóng cu?n t? xa. Trong c?ng viên V?i m?i tr??ng ??p và ??p, ?ay là c?ng viên c?nh quan sinh thái có ch?c n?ng gi?i trí và tham quan.

    最新理论片2021理论电影,a级国产精品,欧美成人XXX视频

    <var id="lpmlu"></var>
    1. <bdo id="lpmlu"><th id="lpmlu"></th></bdo>