<var id="lpmlu"></var>
 1. <bdo id="lpmlu"><th id="lpmlu"></th></bdo>

   1. Khu c?ng nghi?p t?nh m?ch


    V?i c?t l?i là ??t rác th?i sinh ho?t và phát ?i?n, Khu c?ng nghi?p T?nh m?ch th?c hi?n x? ly t?ng h?p t?t c? các lo?i ch?t th?i và thay ??i m? hình tuy?n tính truy?n th?ng "tài nguyên-s?n ph?m-ch?t th?i" thành "tài nguyên-s?n ph?m-ch?t th?i-M? hình tái ch? "tài nguyên tái t?o" là m?t m? hình x? ly toàn di?n ch?t th?i r?n ???c ?u tiên trong n?n kinh t? tu?n hoàn. Khu c?ng nghi?p t?nh m?ch m?i tr??ng Kangheng ?? ???c ch?n là "50 c? s? tái ch? tài nguyên" qu?c gia và có ba l?i th? chính:

    Tác ??ng m?i tr??ng nh?, di?n tích nh?

    Chi phí ??u t? th?p và chi phí v?n hành th?p

    S? d?ng t?t tài nguyên và hi?u qu? qu?n ly cao

    Bi?u hi?n ?i?n hình

    Ph?i h?p hi?u qu?, bi?n ch?t th?i thành kho báu

    Chu k? n?ng l??ng:H?i n??c sinh ra t? quá trình ??t rác ???c cung c?p cho các d? án nh? s?y bùn, x? ly nhà b?p, h?p ch?t th?i y t?, ngoài vi?c s? d?ng trong c?ng viên, vi?c phát ?i?n ???c k?t n?i v?i l??i ?i?n ?? ng??i dan s? d?ng.

    Chu k? v?t ch?t:Làm kh? bùn, x? ly nhà b?p, h?p ch?t th?i y t?, v. v.D? l??ng ?? qua x? ly s? ???c ??t l?i ?? phát ?i?n.

    Tái ch? n??c:N??c r? rác và n??c th?i s?n xu?t và sinh ho?t trong c?ng viên ???c trung tam x? ly n??c r? rác l?c và x? ly thành n??c thu h?i, ???c s? d?ng ?? s?n xu?t và ph? xanh c?ng viên, kh?ng x? th?i và tái s? d?ng hoàn toàn.

    Tái ch? khí sinh h?c:Sau khi khí sinh h?c ???c t?o ra t? vi?c x? ly ch?t th?i ???c l?c s?ch th?ng nh?t, nó có th? ???c s? d?ng ?? s? d?ng nhi?t n?ng c?a các nhà máy ??t ch?t th?i ho?c các t? máy phát ?i?n khí sinh h?c ?? t?o ra ?i?n.

    tr??ng h?p c?

    • Trung tam x? ly ch?t th?i r?n thành ph? Ninh Ba, t?nh Chi?t Giang

    • Khu c?ng nghi?p b?o v? m?i tr??ng Zhuhai CITIC

    • Khu c?ng nghi?p t?nh m?ch qu?n m?i B? Tay Thanh ??o

    最新理论片2021理论电影,a级国产精品,欧美成人XXX视频

    <var id="lpmlu"></var>
    1. <bdo id="lpmlu"><th id="lpmlu"></th></bdo>