<var id="lpmlu"></var>
 1. <bdo id="lpmlu"><th id="lpmlu"></th></bdo>

   1. Liên minh ngành

    S? phát tri?n lành m?nh c?a ngành c?ng nghi?p ??t rác ?òi h?i s? n? l?c c?a m?i c?ng ty; s? phát tri?n b?n v?ng c?a nhan lo?i ?òi h?i s? n? l?c c?a m?i ng??i. V?i t? cách là m?t c?ng ty hàng ??u, Kangheng Environment ?? ?i ??u trong vi?c thành l?p "Liên minh c?ng ngh? phát ?i?n ??t s?ch ch?t th?i r?n ?? th?", tr??ng ??i h?c doanh nghi?p ??u tiên trong l?nh v?c ch?t th?i r?n c?a Trung Qu?c-Kangheng College. Kangheng Environment lu?n thúc ??y s? phát tri?n lành m?nh c?a ngành v?i tinh th?n c?i m?, chia s? và c?ng hi?n, ??ng th?i ??t ???c ti?n b? chung v?i ngành.

    Liên minh c?ng ngh? phát ?i?n ??t rác th?i sinh ho?t ?? th?

    "Liên minh c?ng ngh? phát ?i?n ??t s?ch ch?t th?i r?n ?? th?" nh?m h?p tác v?i các c?ng ty và nhóm k? thu?t khác nhau trong ngành ?? cùng nghiên c?u và gi?i quy?t các v?n ?? k? thu?t quan tr?ng trong l?nh v?c ??t ch?t th?i, ??ng th?i chia s? k?t qu? nghiên c?u v?i ngành ?? ??t ???c ti?n b? chung và phát tri?n chung.


    2019N?m1Tháng12Vào ngày này, Liên minh C?ng ngh? ?? t? ch?c l? ra m?t,N?m c?ng ty bao g?m CLP International New Energy Holdings Co., Ltd., Shougang Environmental Industry Co., Ltd., Green Power Environmental Protection Group Co., Ltd., China Urban Construction Research Institute Co., Ltd. và Zhejiang Wangneng Environmental Protection Co., Ltd. ?? tham gia liên minh.


    Liên minh c?ng ngh? phát ?i?n ??t rác th?i sinh ho?t ?? th?

    M?t chút ho?t ??ng

    • Vào ngày 18 và 19 tháng 2 n?m 2017, "Di?n ?àn Nghiên c?u Chính sách C?ng nghi?p B?o v? M?i tr??ng và Phát tri?n C?ng ngh?" do Tr??ng Cao ??ng Kangheng tài tr? ?? ???c t? ch?c thành c?ng t?i Tr? s? M?i tr??ng Kangheng Th??ng H?i.
    • Vào ngày 19 tháng 5 n?m 2018, khóa h?c m? r?ng v? phúc l?i c?ng c?ng và b?o v? m?i tr??ng do Tr??ng Cao ??ng Kangheng tài tr?-"Di?n ?àn Nghiên c?u Chính sách C?ng ngh? và Phát tri?n C?ng ngh? c?a Ngành B?o v? M?i tr??ng l?n th? hai" ?? ???c t? ch?c thành c?ng t?i Tr? s? M?i tr??ng Kangheng Th??ng H?i.
    最新理论片2021理论电影,a级国产精品,欧美成人XXX视频

    <var id="lpmlu"></var>
    1. <bdo id="lpmlu"><th id="lpmlu"></th></bdo>