<var id="lpmlu"></var>
 1. <bdo id="lpmlu"><th id="lpmlu"></th></bdo>

   1. T?o m?i tr??ng s?ng s?ch s? và than thi?n h?n

    scroll

    • Khu c?ng nghi?p t?nh m?ch
    • Cung c?p thi?t b? hoàn ch?nh
     V?i EPC
    • Ho?t ??ng ?y thác
    • T? v?n k? thu?t và
     D?ch v? c?i t?o
    • Kinh doanh qu?c t?

    Khu c?ng nghi?p t?nh m?ch

    V?i c?t l?i là ??t rác th?i sinh ho?t và phát ?i?n, Khu c?ng nghi?p T?nh m?ch th?c hi?n x? ly t?ng h?p các ch?t th?i khác nhau và thay ??i m? hình tuy?n tính truy?n th?ng "tài nguyên-s?n ph?m-ch?t th?i" thành m? hình chu trình "tài nguyên-s?n ph?m-tài nguyên tái t?o". ?ay là m?t qu?c gia phát tri?n. Ch? ?? x? ly ch?t th?i r?n toàn di?n ???c ?u tiên.

    Cung c?p thi?t b? hoàn ch?nh
    V?i EPC

    Cung c?p d?ch v? EPC phát ?i?n ??t ch?t th?i, bao g?m thi?t k? d? án, mua s?m, xay d?ng, v?n hành th? nghi?m, v. v...; ch?p nh?n ho?t ??ng kinh doanh v?n hành ?y thác c?a khu c?ng nghi?p t?nh m?ch v?i phát ?i?n ??t ch?t th?i làm c?t l?i, bao g?m v?n hành d? án, b?o trì, mua s?m, nhan s? và các v?n ?? khác.

    Ho?t ??ng ?y thác

    Chuyên nghi?p cung c?p các d?ch v? nh? t? v?n k? thu?t, ??i tu và b?o trì, qu?n ly v?n hành, bán ph? tùng thay th? và giám sát th?ng minh c?a bên th? ba. Th?ng qua vi?c ki?m tra và b?o d??ng thi?t b? ??t hàng ngày, "?i?u tr?" ???c chuy?n thành "phòng ng?a".

    T? v?n k? thu?t và
    D?ch v? c?i t?o

    Chuyên nghi?p cung c?p các d?ch v? nh? t? v?n k? thu?t, ??i tu và b?o trì, qu?n ly v?n hành, bán ph? tùng thay th? và giám sát th?ng minh c?a bên th? ba. Th?ng qua vi?c ki?m tra và b?o d??ng thi?t b? ??t hàng ngày, "?i?u tr?" ???c chuy?n thành "phòng ng?a".

    Kinh doanh qu?c t?

    S? d?ng r?m r? và các ch?t th?i n?ng nghi?p và lam nghi?p khác ?? phát ?i?n tr?c ti?p ho?c ??ng phát ?? th?c hi?n vi?c s? d?ng n?ng l??ng ch?t th?i n?ng nghi?p và lam nghi?p.

    scroll

    Tránh hàng xóm
    Xay d?ng m?t c?ng ??ng hài hòa

    scroll

    Slide Down
    Explore More
    最新理论片2021理论电影,a级国产精品,欧美成人XXX视频

    <var id="lpmlu"></var>
    1. <bdo id="lpmlu"><th id="lpmlu"></th></bdo>