<var id="lpmlu"></var>
 1. <bdo id="lpmlu"><th id="lpmlu"></th></bdo>

   1. Kangheng M?i tr??ng và Trung tam C?ng ngh? M?i tr??ng Qu?c t? ky th?a thu?n h?p tác chi?n l??c

    N?m 20195Tháng21Ngày-5Tháng22Ngày, b?i Ch??ng trình M?i tr??ng Liên h?p qu?c (UNEP) Trung tam C?ng ngh? M?i tr??ng Qu?c t? (IETC) ??ng t? ch?c v?i Chính quy?n thành ph? Osaka"Gi?i pháp k? thu?t ?? qu?n ly ch?t th?i toàn c?u"H?i ngh? ???c t? ch?c t?i Osaka, Nh?t B?n. Thành viên chuyên gia c?a Hi?p h?i Ch?t th?i R?n Qu?c t?, Ch? t?ch và Ch? t?ch M?i tr??ng KanghengCEOLong Jisheng ???c m?i tham d? h?i ngh?. Ngoài ra, Kangheng Environment còn h?p tác v?i Trung tam C?ng ngh? M?i tr??ng Qu?c t? c?a Liên h?p qu?c (IETC) ?? ky th?a thu?n h?p tác chi?n l??c, hai bên s? h?p tác sau r?ng h?n trong qu?n ly ch?t th?i r?n toàn c?u.

    Ch? t?ch Long Jisheng ?? gi?i thi?u nh?ng thành t?u to l?n c?a ngành ??t ch?t th?i c?a Trung Qu?c t?i cu?c h?p. ?ng ch? ra r?ng ??t rác có nh?ng ?u ?i?m r? ràng so v?i ch?n l?p rác, kh?ng ch? gi?m thi?u và v? h?i mà còn có th? t?o ra ?i?n trên l??i ?? tái s? d?ng ch?t th?i. Ngành c?ng nghi?p ??t ch?t th?i c?a Trung Qu?c30N?m phát tri?n ?? ?i ??u th? gi?i, và Trung Qu?c s?n sàng chia s? kinh nghi?m phong phú thu ???c trong th?c t? v?i các n??c khác. ??c bi?t, Kangheng Environment ?? gi?i quy?t ???c các v?n ?? v? hàm l??ng n??c cao và nhi?t tr? th?p c?a rác th?i ? Trung Qu?c b?ng cách chuy?n ??i lò ??t và t?i ?u hóa quy trình c?ng ngh?. Kinh nghi?m này ??c bi?t áp d?ng cho các n??c chau á khác có thói quen ?n u?ng t??ng t?.

    Trong cu?c h?p, tr??ng h?p thành c?ng c?a Kangheng Environment trong vi?c thay ??i "hàng xóm" thành "hàng xóm" ?? thu hút s? chú y r?ng r?i. Kangheng Environment Ningbo Mingzhou D? án phát ?i?n ??t ch?t th?i sinh ho?t áp d?ng quy trình l?c khí th?i nghiêm ng?t. ?ay là d? án ??u tiên c?a Kangheng Environment áp d?ng h? th?ng k?t h?p hoàn ch?nh "ph??ng pháp b?y b??c". Các ch? s? phát th?i khí th?i t?t h?n các tiêu chu?n khí th?i nghiêm ng?t c?a EU (2010/75/EU). D? án là khu nhà x??ng ki?u v??n, có b?o tàng phan lo?i rác, c? s? th? d?c, th? thao, h?i tr??ng xay d?ng ??ng,… ??u m? c?a mi?n phí cho c?ng chúng. D? án xay d?ng nhà máy thành m?t c?ng ??ng m? và xay d?ng c?ng ??ng thành m?t ng?i nhà chung v?i c? dan xung quanh."Tránh hàng xóm"Tr? thành"Láng gi?ng", ??i m?i b? m?t c?a ngành.

    M?i tr??ng Kangheng D? án phát ?i?n ??t ch?t th?i sinh ho?t Ningbo Mingzhou

    Nh?ng n? l?c c?a Kangheng Environment nh?m gi?i quy?t v?n ?? x? ly rác th?i c?a Trung Qu?c ?? ???c các khách m?i t?i h?i ngh? ghi nh?n. Ch? t?ch và Ch? t?ch M?i tr??ng KanghengCEOLong Jisheng và Trung tam C?ng ngh? M?i tr??ng Qu?c t? c?a Liên h?p qu?c (IETC) Giám ??cKeith AlversonThay m?t hai bên ky k?t th?a thu?n h?p tác chi?n l??c, có k? ho?ch ti?p t?c h?p tác sau r?ng trong qu?n ly ch?t th?i r?n toàn c?u.

    V?i c?ng ngh? và d?ch v? tuy?t v?i, Kangheng Environment ?ang n? l?c ?? bi?n vi?c x? ly ch?t th?i r?n tr? thành m?t t?m danh thi?p ??p ?? khác c?a Trung Qu?c.2019N?m3Tháng25Nh?t B?n, d??i s? ch?ng ki?n c?a các nhà l?nh ??o Trung Qu?c và Pháp, Kangheng Environment và China Investment Corporation, National Investment Bank of France, FranceQuadranC?ng ty ?? cùng ky "Th?a thu?n h?p tác xay d?ng n?n t?ng phát tri?n n?ng l??ng tái t?o" t?i ?i?n Elysee ? Paris,20100 tri?u euro d? ??nh ??u t? d? án ??u tiên.2019N?m4Tháng8Nh?t B?n, Kangheng Environment ?? ky th?a thu?n v?i Ngan hàng Phát tri?n Chau á1Th?a thu?n cho vay t? ?? la M?, ?ay là khu c?ng nghi?p t?nh m?ch carbon th?p ??u tiên ???c h? tr? b?i Ngan hàng Phát tri?n Chau á.

    H?i ngh? nh?m m?c ?ích cung c?p m?t n?n t?ng giao ti?p gi?a các chính ph? và doanh nghi?p. Khách m?i là Th? ky ?i?u hành C?ng ??c BaselRolph Payet, Hi?p h?i ch?t th?i r?n qu?c t? (ISWA) Ch? t?chAntonis Mavropoulos, C?u B? tr??ng B? M?i tr??ng Ai C?p, các quan ch?c liên quan c?a B? M?i tr??ng Nh?t B?n, B? Ngo?i giao và Thành ph? Osaka, các quan ch?c c?a nhi?u n??c ??ng Nam á, và các c?ng ty b?o v? m?i tr??ng c?a nhi?u n??c.

    Ch? t?ch Long Jisheng vàISWACh? t?ch,IETC?nh nhóm c?a giám ??c

    Các ch? ?? c?a h?i ngh? ???c chia thành "Ch?t th?i nh?a và bi?n", "Ch?t th?i ?i?n t? và nguy hi?m", "??t rác" và "Qu?n ly ch?t th?i toàn c?u". Các khách m?i ?? trao ??i sau và chia s? kinh nghi?m xung quanh các ch? ??. ???c bi?t, k?t qu? c?a cu?c h?p s? là6Tháng28Ngày-6Tháng29???c t? ch?c t?i Osaka, Nh?t B?nG20Cung c?p tài li?u tham kh?o quan tr?ng v? các ch? ?? liên quan c?a h?i ngh? th??ng ??nh.

    最新理论片2021理论电影,a级国产精品,欧美成人XXX视频

    <var id="lpmlu"></var>
    1. <bdo id="lpmlu"><th id="lpmlu"></th></bdo>