<var id="lpmlu"></var>
 1. <bdo id="lpmlu"><th id="lpmlu"></th></bdo>

   1. Kangheng News | Kangheng Environment ?i ??u trong vi?c th?c hi?n các d? án ??c bi?t quan tr?ng c?a k? ho?ch R & D tr?ng ?i?m qu?c gia


    B? Khoa h?c và C?ng ngh? g?n ?ay ?? c?ng b? danh sách các d? án ??c bi?t quan tr?ng cho k? ho?ch nghiên c?u và phát tri?n tr?ng ?i?m qu?c gia "tái ch? ch?t th?i r?n". D? án cam k?t nang cao hi?u qu? tái ch? tài nguyên c?a Trung Qu?c, m? r?ng quy m? c?a ngành tái ch? tài nguyên và cung c?p ??ng l?c khoa h?c và c?ng ngh? cho vi?c xay d?ng n?n v?n minh sinh thái c?a Trung Qu?c.


    圖片

    D? án "C?ng ngh? tr?ng ?i?m ch?t th?i r?n" do Kangheng Environment ch? trì ?? ???c B? Khoa h?c và C?ng ngh? phê duy?t


    Là m?t c?ng ty hàng ??u trong ngành c?ng nghi?p ch?t th?i r?n c?a Trung Qu?c, Kangheng Environment lu?n cam k?t ??i m?i và c?p nh?t c?ng ngh? tái ch? ch?t th?i r?n, và ???c ca ng?i là "nhà khoa h?c v? ch?t th?i r?n". Nhóm nghiên c?u và phát tri?n "c?ng ngh? then ch?t" do Kangheng Environment d?n ??u bao g?m ??i h?c Thanh Hoa, ??i h?c Chi?t Giang, ??i h?c ??ng T?, H?c vi?n Khoa h?c M?i tr??ng Trung Qu?c, Trung tam Sinh thái H?c vi?n Khoa h?c Trung Qu?c, Vi?n Nghiên c?u Xay d?ng ?? th? Trung Qu?c, Alibaba Cloud và các tr??ng ??i h?c h?ng nh?t trong n??c khác, Vi?n nghiên c?u khoa h?c và doanh nghi?p c?ng ngh?, ch? riêng n?n t?ng nghiên c?u khoa h?c qu?c gia ?? có 6 phòng thí nghi?m tr?ng ?i?m qu?c gia, 5 phòng thí nghi?m k? thu?t qu?c gia, trung tam nghiên c?u và n?n t?ng ??i m?i.


    Kangheng Environment là m?t trong s? ít các c?ng ty trong ngành có th? ?i ??u trong vi?c th?c hi?n các d? án R & D c?p qu?c gia. K? t? khi ??t gi?i nhì Gi?i th??ng Ti?n b? Khoa h?c và C?ng ngh? Qu?c gia n?m 2013, Kangheng Environment ?? tích l?y ???c h?n 30 thành t?u khoa h?c và c?ng ngh?, ??ng ky g?n 300 b?ng sáng ch? qu?c gia và tham gia xay d?ng g?n 20 tiêu chu?n c?ng nghi?p qu?c gia. Tr? s? chính có m?t tr?m làm vi?c chuyên gia vi?n s?, ?ó là c?ng ngh? ??t ch?t th?i và Thi?t b?, c?ng ngh? và thi?t b? ki?m soát ?a ch?t ? nhi?m khí th?i là các ??n v? thành viên chính c?a hai phòng thí nghi?m k? thu?t qu?c gia.


    Tr??ng d? án, Ti?n s? Long Jisheng, Ch? t?ch kiêm Giám ??c ?i?u hành c?a M?i tr??ng Kangheng, Giáo s? Li Xiaodong t? ??i h?c Chi?t Giang và Giáo s? Zhang Yanguo t? ??i h?c Thanh Hoa, ?? l?nh ??o nhóm làm vi?c ch?m ch? trong 5 tháng và cu?i cùng ?? ??a d? án ???c phê duy?t thành c?ng.


    Kangheng Environment kh?ng ch? ?óng góp k?t qu? nghiên c?u khoa h?c hi?u qu? cho ngành mà hàng ch?c d? án ??t rác th?i sinh ho?t và khu c?ng nghi?p t?nh m?ch do Kangheng Environment ??u t?, xay d?ng và v?n hành ?? tr? thành nh?ng d? án chu?n m?c cho vi?c qu?n ly ch?t th?i r?n ? nhi?u n?i. ?ay c?ng là nghiên c?u và phát tri?n “c?ng ngh? then ch?t”. Cung c?p kinh nghi?m th?c t? phong phú.


    K? ho?ch nghiên c?u và phát tri?n tr?ng ?i?m qu?c gia bao g?m k? ho?ch nghiên c?u và phát tri?n c? b?n tr?ng ?i?m qu?c gia ban ??u (k? ho?ch 973), k? ho?ch nghiên c?u và phát tri?n c?ng ngh? cao qu?c gia (k? ho?ch 863), k? ho?ch h? tr? khoa h?c và c?ng ngh? qu?c gia, các d? án ??c bi?t h?p tác và trao ??i khoa h?c và c?ng ngh? qu?c t?, qu? nghiên c?u và phát tri?n c?ng ngh? c?ng nghi?p và phúc l?i c?ng c?ng Tích h?p các d? án nghiên c?u khoa h?c ??c bi?t, ??c bi?t ??i v?i các nghiên c?u phúc l?i x? h?i l?n liên quan ??n n?n kinh t? qu?c dan và ??i s?ng c?a ng??i dan, các c?ng ngh? và s?n ph?m ch? ch?t chung liên quan ??n n?ng l?c c?nh tranh c?t l?i c?a ngành và kh? n?ng ??i m?i ??c l?p t?ng th?, nghiên c?u các v?n ?? khoa h?c chi?n l??c, c? b?n và h??ng t?i t??ng lai liên quan ??n an ninh qu?c gia. H? tr? liên t?c và m?nh m?.


    K? ho?ch nghiên c?u và phát tri?n tr?ng ?i?m qu?c gia "Tài nguyên ch?t th?i r?n" d? án ??c bi?t quan tr?ng

    B?ng phê duy?t d? án h??ng d?n hàng n?m 2020    M?i tr??ng Kangheng

    T?o m?i tr??ng s?ng s?ch s? và than thi?n h?n


    V?n b?n | Vi?n nghiên c?u

    Ch?nh s?a | Little Bee

    S?p ch? | Xu Chen

    圖片
    最新理论片2021理论电影,a级国产精品,欧美成人XXX视频

    <var id="lpmlu"></var>
    1. <bdo id="lpmlu"><th id="lpmlu"></th></bdo>