<var id="lpmlu"></var>
 1. <bdo id="lpmlu"><th id="lpmlu"></th></bdo>

   1. Ho?t ??ng ?y thác


    ?y thác v?n hành là vi?c chuy?n giao toàn b? ho?c m?t ph?n các v?n ?? qu?n ly v?n hành phát ?i?n ??t trong m?t kho?ng th?i gian nh?t ??nh d??i hình th?c th?a thu?n và ?y thác cho bên th? ba có n?ng l?c qu?n ly v?n hành chuyên nghi?p và có th? ch?u r?i ro ho?t ??ng t??ng ?ng ?? qu?n ly v?n hành có tr? ti?n.    ?u ?i?m c?a ho?t ??ng ?y thác

    • Thu nh?p ho?t ??ng
     Trong th?i gian v?n hành, d? án có th? v?n hành an toàn, than thi?n v?i m?i tr??ng, ?n ??nh, kh?ng ng?ng nang cao l?i ích kinh t?, x? h?i c?a d? án.
    • Chia s? tài nguyên
     Th?ng qua h?p tác v?n hành ?y thác, các nhà khai thác có th? chia s? các ngu?n l?c c?a T?p ?oàn Kangheng, bao g?m th?ng tin, c?ng ngh?, tri?n khai nhan s?, d? tr? v?t ch?t, v. v.
    • ?ào t?o nhan tài
     Th?ng qua vi?c qu?n ly "bán quan s? hóa" nhan s? s?n xu?t, t?o ra m?t ??i ng? nhan tài
     C?i thi?n h? th?ng qu?n ly và giúp khách hàng xay d?ng m?t ??i ng? v?n hành xu?t s?c
    S?c m?nh t?i ?a
    • Kinh nghi?m qu?n ly phong phú
     Có m?t h? th?ng tr??ng thành
    • D? tr? tài n?ng kh?ng l?
     Bao g?m t?t c? các l?p chuyên nghi?p
    • Kênh cung c?p hoàn h?o
     ??m b?o an toàn khi mua hàng
    • H? th?ng k? thu?t s? tiên ti?n
     T?i ?u hóa ki?m soát ho?t ??ng
    • S?c m?nh k? thu?t m?nh m?
     Các ch? s? xu?t s?c
    • Hi?u su?t ho?t ??ng tr??ng thành
     Xay d?ng ngành c?ng nghi?p h?ng nh?t
    tr??ng h?p c?
    • K? thu?t n?ng l??ng m?i tr??ng Hàng Chau Linjiang (5220t/d)

    • D? án phát ?i?n ??t ch?t th?i Tay Th?m D??ng (1500t/d)

    最新理论片2021理论电影,a级国产精品,欧美成人XXX视频

    <var id="lpmlu"></var>
    1. <bdo id="lpmlu"><th id="lpmlu"></th></bdo>