<var id="lpmlu"></var>
 1. <bdo id="lpmlu"><th id="lpmlu"></th></bdo>

   1. H? s? c?ng

    Kangheng Environment, tên ??y ?? là Shanghai Kangheng Environment Co., Ltd., t?p trung vào qu?n ly ch?t th?i r?n ?? th?, xay d?ng khu c?ng nghi?p t?nh m?ch, ??t ch?t th?i và phát ?i?n EPC và v?n hành ?y thác, x? ly ch?t th?i n?ng nghi?p và lam nghi?p. ?ay là m?t t?p h?p ??u t?, xay d?ng và v?n hành. Chu?i ngành, nhà cung c?p d?ch v? toàn di?n, ???c ch?n là "M??i doanh nghi?p có ?nh h??ng hàng ??u" v? ch?t th?i r?n c?a Trung Qu?c trong nhi?u n?m.

    Tích l?y phát ?i?n ??t ch?t th?i
    G?n 60 d? án PPP
    X? ly rác th?i sinh ho?t hàng ngày
    H?n 80.000 t?n
    Quy m? x? ly rác
    ???c x?p h?ng trong ba qu?c gia hàng ??u
    Cung c?p thi?t b? hoàn ch?nh trên toàn qu?c
    194 nhà máy ??t rác
    H?n 900 nhà máy ??t rác trên toàn th? gi?i
    S? d?ng thi?t b? hoàn ch?nh Kangheng
    (Bao g?m Hitz)
     • ·Ti?n s? Long Jisheng và ?ng Zhu Xiaoping thành l?p Kangheng Environment
     • ·Gi?i thi?u và c?i ti?n lò ghi máy ?óng tàu Von Rol-Hitachi c?a Th?y S? ?? th?c hi?n n?i ??a hóa thi?t b? ??t
     • ·Cung c?p c?ng ngh? và thi?t b? cho các nhà máy ?i?n ??t ch?t th?i ? H? M?n, Rudong và H?i Kh?u
     • ·Th?ng qua ISO9001, ISO14001 ch?ng nh?n
     • ·Nh?n ???c m?t s? b?ng sáng ch?
     • ·M? r?ng l?nh th? kinh doanh ??n Ninh ??c, Phúc Ki?n, Huidong, Qu?ng ??ng và nh?ng n?i khác
     • ·C?ng nh?n là doanh nghi?p c?ng ngh? cao Th??ng H?i
     • ·??t gi?i nh?t v? ti?n b? khoa h?c c?ng ngh? c?a B? Giáo d?c
     • ·Các nhà máy Rudong và Haikou ?? ?i vào ho?t ??ng thành c?ng
     • ·Ti?p t?c m? r?ng l?nh th? kinh doanh
     • ·Ky h?p ??ng v?i nhi?u nhà máy ?i?n ??t ch?t th?i
     • ·C?ng ngh? và thi?t b? xu?t kh?u ra n??c ngoài, ?i?m d?ng chan ??u tiên là Bangkok, Thái Lan
     • ·B??c vào l?nh v?c x? ly ??t
     • ·??t gi?i nhì Gi?i th??ng Ti?n b? Khoa h?c và C?ng ngh? Qu?c gia
     • ·Tái c?u trúc thành c?ng ty c? ph?n
     • ·???c trao gi?i "Doanh nghi?p c?ng ngh? cao xu?t s?c Th??ng H?i"
     • ·Th? tr??ng ghi lò m?t n?m ??ng ??u c? n??c
     • ·Gi?i thi?u ??i tác chi?n l??c-Qu? c?ng nghi?p CITIC
     • ·Giành ???c d? án PPP c?a Khu c?ng nghi?p b?o v? m?i tr??ng Zhuhai CITIC
     • ·V?i vi?c xay d?ng khu c?ng nghi?p t?nh m?ch tiêu chu?n cao, m? ra cu?c cách m?ng tránh láng gi?ng
     • ·Thành l?p b? ph?n kinh doanh qu?c t?
     • ·Tr? thành doanh nghi?p thí ?i?m c?ng vi?c b?ng sáng ch? ? Th??ng H?i
     • ·Giành ???c D? án Khu c?ng nghi?p t?nh m?ch Ninh Ba (D? án trình di?n PPP c?a B? Tài chính)
     • ·Giành ???c nhi?u d? án cung c?p c?ng ngh? và thi?t b? nh? CLP International, China Energy Conservation và Beijing Enterprises
     • ·D? án Chu H?i ?i vào ho?t ??ng
     • ·Giành ???c các d? án ? Th?m D??ng, Thái Nguyên, Thanh ??o và nh?ng n?i khác
     • ·Nhi?u d? án ???c ch?n là d? án trình di?n PPP c?a B? Tài chính
     • ·Th? ph?n ghi am v??t quá40%(Bao g?m Hitz)
     • ·B??c vào l?nh v?c s?n xu?t ?i?n sinh kh?i n?ng nghi?p và lam nghi?p
     • ·"M?t tr?m n?m Kangheng, ??nh h??ng nhan tài", thành l?p Cao ??ng Kangheng
     • ·???c ch?n là "M??i doanh nghi?p có ?nh h??ng hàng ??u" v? ch?t th?i r?n c?a Trung Qu?c
     • ·D? án Ningbo ?i vào ho?t ??ng
     • ·Giành ???c các d? án ? Nanchang, Huangdao, Sanhe và nh?ng n?i khác
     • ·T?ng quy m? ??t rác th? 9 c? n??c
     • ·???c ch?n vào Tri?n l?m thành t?u quy m? l?n "N?m n?m làm vi?c ch?m ch?" c?a ??i h?i ??i bi?u toàn qu?c ??ng C?ng s?n Trung Qu?c l?n th? 19
     • ·???c b?u l?i trong "M??i doanh nghi?p có ?nh h??ng hàng ??u" v? ch?t th?i r?n c?a Trung Qu?c
     • ·T?ng quy m? ??t rác l?n th? 5 c? n??c
     • ·D? án Chu H?i ?? giành ???c "Nhà máy ??t rác th?i sinh ho?t c?p AAA" qu?c gia
     • ·Ningbo, Nanfeng, Huangdao, Zhenping, Guangshan và các d? án khác ?? ???c ch?n là "C? s? tái ch? tài nguyên qu?c gia".
     • ·Tr? thành thành viên c?a Phòng thí nghi?m K? thu?t Qu?c gia v? C?ng ngh? và Thi?t b? ??t ch?t th?i c?a ??i h?c Chi?t Giang
     • ·Giành ???c 5200 t?n d? án Hàng Chau Linjiang
     • ·T? ch?c L? k? ni?m 10 n?m thành l?p "To · Jing" và Ngày ??i tác Toàn c?u
     • ·"Song of Kangheng" ra m?t
     • ·T? ch?c t? thi?n Little Bee ?ang ho?t ??ng
     • ·Ky th?a thu?n h?p tác b?n bên t?i ?i?n Elysee ? Paris, ch?t ??t ??u tiên c?a các d? án ??u t? tr? giá 2 t? euro
     • ·D? án Ninh Ba ???c trao gi?i "Nhà máy ??t rác th?i sinh ho?t c?p AAA" c?p qu?c gia
     • ·D? án Ninh Ba ?? giành ???c Gi?i th??ng Luban v? K? thu?t Xay d?ng Trung Qu?c (D? án Ch?t l??ng Qu?c gia)
     • ·Tr? thành thành viên c?a Phòng thí nghi?m K? thu?t Qu?c gia v? C?ng ngh? và Thi?t b? Ki?m soát ?a ? nhi?m khí th?i c?a ??i h?c Thanh Hoa
     • ·Kh?i x??ng vi?c thành l?p "Liên minh c?ng ngh? phát ?i?n ??t s?ch ch?t th?i r?n ?? th?"
     • ·???c b?u làm phó ch? t?ch Hi?p h?i v? sinh m?i tr??ng ?? th? Trung Qu?c
     • ·Tr? thành doanh nghi?p ??u tiên nh?n v?n vay t? Ngan hàng Phát tri?n Chau á ?? h? tr? xay d?ng Khu c?ng nghi?p t?nh m?ch
     • ·T? ch?c Di?n ?àn t? thi?n Little Bee ??u tiên
     • ·Ky th?a thu?n h?p tác chi?n l??c v?i Trung tam C?ng ngh? M?i tr??ng Qu?c t? c?a Liên h?p qu?c
     • ·K? ho?ch nghiên c?u và phát tri?n tr?ng ?i?m qu?c gia ?? ???c phê duy?t
     • ·T?p ?oàn C?ng nghi?p Th??ng H?i và các v?n nhà n??c khác ??u t? vào M?i tr??ng Kangheng
     • ·Quy m? l?n th? hai, t?c ?? t?ng tr??ng cao nh?t, và b?n l?n ???c x?p h?ng là "M??i doanh nghi?p có ?nh h??ng hàng ??u" v? ch?t th?i r?n c?a Trung Qu?c
     • ·Lò ??t 1.000 t?n s?n xu?t trong n??c ??u tiên c?a Kangheng Environment ?? l?n bánh kh?i day chuy?n l?p ráp
     • ·???c trao gi?i "??n v? xay d?ng trang web xu?t s?c" t?i Tr?m làm vi?c Chuyên gia Vi?n s? Th??ng H?i 2020
     • ·H?n m?t ch?c d? án ? Thanh ??o, Thái Nguyên, Phúc Chau, Ng? Chau và nh?ng n?i khác ?? ?i vào ho?t ??ng
     • ·Ti?n s? Long Jisheng và ?ng Zhu Xiaoping thành l?p Kangheng Environment
     • ·Gi?i thi?u và c?i ti?n lò ghi máy ?óng tàu Von Rol-Hitachi c?a Th?y S? ?? th?c hi?n n?i ??a hóa thi?t b? ??t
     • ·Cung c?p c?ng ngh? và thi?t b? cho các nhà máy ?i?n ??t ch?t th?i ? H? M?n, Rudong và H?i Kh?u
     • ·Th?ng qua ISO9001, ISO14001 ch?ng nh?n
     • ·Nh?n ???c m?t s? b?ng sáng ch?
     • ·M? r?ng l?nh th? kinh doanh ??n Ninh ??c, Phúc Ki?n, Huidong, Qu?ng ??ng và nh?ng n?i khác
     • ·C?ng nh?n là doanh nghi?p c?ng ngh? cao Th??ng H?i
     • ·??t gi?i nh?t v? ti?n b? khoa h?c c?ng ngh? c?a B? Giáo d?c
     • ·Các nhà máy Rudong và Haikou ?? ?i vào ho?t ??ng thành c?ng
     • ·Ti?p t?c m? r?ng l?nh th? kinh doanh
     • ·Ky h?p ??ng v?i nhi?u nhà máy ?i?n ??t ch?t th?i
     • ·C?ng ngh? và thi?t b? xu?t kh?u ra n??c ngoài, ?i?m d?ng chan ??u tiên là Bangkok, Thái Lan
     • ·B??c vào l?nh v?c x? ly ??t
     • ·??t gi?i nhì Gi?i th??ng Ti?n b? Khoa h?c và C?ng ngh? Qu?c gia
     • ·Tái c?u trúc thành c?ng ty c? ph?n
     • ·???c trao gi?i "Doanh nghi?p c?ng ngh? cao xu?t s?c Th??ng H?i"
     • ·Th? tr??ng ghi lò m?t n?m ??ng ??u c? n??c
     • ·Gi?i thi?u ??i tác chi?n l??c-Qu? c?ng nghi?p CITIC
     • ·Giành ???c d? án PPP c?a Khu c?ng nghi?p b?o v? m?i tr??ng Zhuhai CITIC
     • ·V?i vi?c xay d?ng khu c?ng nghi?p t?nh m?ch tiêu chu?n cao, m? ra cu?c cách m?ng tránh láng gi?ng
     • ·Thành l?p b? ph?n kinh doanh qu?c t?
     • ·Tr? thành doanh nghi?p thí ?i?m c?ng vi?c b?ng sáng ch? ? Th??ng H?i
     • ·Giành ???c D? án Khu c?ng nghi?p t?nh m?ch Ninh Ba (D? án trình di?n PPP c?a B? Tài chính)
     • ·Giành ???c nhi?u d? án cung c?p c?ng ngh? và thi?t b? nh? CLP International, China Energy Conservation và Beijing Enterprises
     • ·D? án Chu H?i ?i vào ho?t ??ng
     • ·Giành ???c các d? án ? Th?m D??ng, Thái Nguyên, Thanh ??o và nh?ng n?i khác
     • ·Nhi?u d? án ???c ch?n là d? án trình di?n PPP c?a B? Tài chính
     • ·Th? ph?n ghi am v??t quá40%(Bao g?m Hitz)
     • ·B??c vào l?nh v?c s?n xu?t ?i?n sinh kh?i n?ng nghi?p và lam nghi?p
     • ·"M?t tr?m n?m Kangheng, ??nh h??ng nhan tài", thành l?p Cao ??ng Kangheng
     • ·???c ch?n là "M??i doanh nghi?p có ?nh h??ng hàng ??u" v? ch?t th?i r?n c?a Trung Qu?c
     • ·D? án Ningbo ?i vào ho?t ??ng
     • ·Giành ???c các d? án ? Nanchang, Huangdao, Sanhe và nh?ng n?i khác
     • ·T?ng quy m? ??t rác th? 9 c? n??c
     • ·???c ch?n vào Tri?n l?m thành t?u quy m? l?n "N?m n?m làm vi?c ch?m ch?" c?a ??i h?i ??i bi?u toàn qu?c ??ng C?ng s?n Trung Qu?c l?n th? 19
     • ·???c b?u l?i trong "M??i doanh nghi?p có ?nh h??ng hàng ??u" v? ch?t th?i r?n c?a Trung Qu?c
     • ·T?ng quy m? ??t rác l?n th? 5 c? n??c
     • ·D? án Chu H?i ?? giành ???c "Nhà máy ??t rác th?i sinh ho?t c?p AAA" qu?c gia
     • ·Ningbo, Nanfeng, Huangdao, Zhenping, Guangshan và các d? án khác ?? ???c ch?n là "C? s? tái ch? tài nguyên qu?c gia".
     • ·Tr? thành thành viên c?a Phòng thí nghi?m K? thu?t Qu?c gia v? C?ng ngh? và Thi?t b? ??t ch?t th?i c?a ??i h?c Chi?t Giang
     • ·Giành ???c 5200 t?n d? án Hàng Chau Linjiang
     • ·T? ch?c L? k? ni?m 10 n?m thành l?p "To · Jing" và Ngày ??i tác Toàn c?u
     • ·"Song of Kangheng" ra m?t
     • ·T? ch?c t? thi?n Little Bee ?ang ho?t ??ng
     • ·Ky th?a thu?n h?p tác b?n bên t?i ?i?n Elysee ? Paris, ch?t ??t ??u tiên c?a các d? án ??u t? tr? giá 2 t? euro
     • ·D? án Ninh Ba ???c trao gi?i "Nhà máy ??t rác th?i sinh ho?t c?p AAA" c?p qu?c gia
     • ·D? án Ninh Ba ?? giành ???c Gi?i th??ng Luban v? K? thu?t Xay d?ng Trung Qu?c (D? án Ch?t l??ng Qu?c gia)
     • ·Tr? thành thành viên c?a Phòng thí nghi?m K? thu?t Qu?c gia v? C?ng ngh? và Thi?t b? Ki?m soát ?a ? nhi?m khí th?i c?a ??i h?c Thanh Hoa
     • ·Kh?i x??ng vi?c thành l?p "Liên minh c?ng ngh? phát ?i?n ??t s?ch ch?t th?i r?n ?? th?"
     • ·???c b?u làm phó ch? t?ch Hi?p h?i v? sinh m?i tr??ng ?? th? Trung Qu?c
     • ·Tr? thành doanh nghi?p ??u tiên nh?n v?n vay t? Ngan hàng Phát tri?n Chau á ?? h? tr? xay d?ng Khu c?ng nghi?p t?nh m?ch
     • ·T? ch?c Di?n ?àn t? thi?n Little Bee ??u tiên
     • ·Ky th?a thu?n h?p tác chi?n l??c v?i Trung tam C?ng ngh? M?i tr??ng Qu?c t? c?a Liên h?p qu?c
     • ·K? ho?ch nghiên c?u và phát tri?n tr?ng ?i?m qu?c gia ?? ???c phê duy?t
     • ·T?p ?oàn C?ng nghi?p Th??ng H?i và các v?n nhà n??c khác ??u t? vào M?i tr??ng Kangheng
     • ·Quy m? l?n th? hai, t?c ?? t?ng tr??ng cao nh?t, và b?n l?n ???c x?p h?ng là "M??i doanh nghi?p có ?nh h??ng hàng ??u" v? ch?t th?i r?n c?a Trung Qu?c
     • ·Lò ??t 1.000 t?n s?n xu?t trong n??c ??u tiên c?a Kangheng Environment ?? l?n bánh kh?i day chuy?n l?p ráp
     • ·???c trao gi?i "??n v? xay d?ng trang web xu?t s?c" t?i Tr?m làm vi?c Chuyên gia Vi?n s? Th??ng H?i 2020
     • ·H?n m?t ch?c d? án ? Thanh ??o, Thái Nguyên, Phúc Chau, Ng? Chau và nh?ng n?i khác ?? ?i vào ho?t ??ng
     最新理论片2021理论电影,a级国产精品,欧美成人XXX视频

     <var id="lpmlu"></var>
     1. <bdo id="lpmlu"><th id="lpmlu"></th></bdo>