<var id="lpmlu"></var>
 1. <bdo id="lpmlu"><th id="lpmlu"></th></bdo>

   1. Danh d? khoa h?c và c?ng ngh?

    Kangheng Environment gi?i thi?u và c?i ti?n m?t cách sáng t?o lò ghi c?a Máy ?óng tàu Von Rol-Hitachi c?a Th?y S? ?? phù h?p v?i ??c ?i?m c?a rác th?i Trung Qu?c và th?c hi?n n?i ??a hóa thi?t b? ??t;

    C?ng ngh? này ?? ??t gi?i nhì Gi?i th??ng Ti?n b? Khoa h?c và C?ng ngh? Qu?c gia và ???c ch?n vào Tri?n l?m thành t?u quy m? l?n “N?m n?m làm vi?c ch?m ch?” c?a ??i h?i ??i bi?u toàn qu?c ??ng C?ng s?n Trung Qu?c l?n th? 19.


    Kangheng Environment có ??i ng? nghiên c?u và phát tri?n c?ng ngh? quy m? l?n, ?? th?c hi?n h?p tác c?ng nghi?p-??i h?c-nghiên c?u v?i ??i h?c Columbia, ??i h?c Thanh Hoa, ??i h?c Chi?t Giang và các tr??ng ??i h?c, vi?n nghiên c?u khác trong và ngoài n??c, và ?? ??t ???c nhi?u k?t qu? nghiên c?u khoa h?c.

    1M?c

    Gi?i Nhì Ti?n b? Khoa h?c và C?ng ngh? Qu?c gia

    30 M?c

    Thành t?u khoa h?c và c?ng ngh?

    300M?c

    Sáng ch? & B?ng sáng ch? m? hình ti?n ích

    20M?c

    Tham gia biên so?n các tiêu chu?n qu?c gia và tiêu chu?n ngành

    • 01
     Doanh nghi?p c?ng ngh? cao Th??ng H?i
    • 02
     Trung tam C?ng ngh? Doanh nghi?p Thành ph? Th??ng H?i
    • 03
     Trung tam nghiên c?u k? thu?t Th??ng H?i
    • 04
     Tr?m làm vi?c chuyên gia vi?n s?
    • 05
     Doanh nghi?p ??nh c? c? s? th?c hành ??i m?i sau ti?n s?
    • 06
     Doanh nghi?p thí ?i?m b?ng sáng ch? Th??ng H?i
    • 07
     ??n v? thành viên c?a Phòng thí nghi?m K? thu?t Qu?c gia v? C?ng ngh? và Thi?t b? ??t ch?t th?i c?a ??i h?c Chi?t Giang
    • 08
     ??n v? thành viên c?a Phòng thí nghi?m K? thu?t Qu?c gia v? C?ng ngh? và Thi?t b? Ki?m soát ?a ? nhi?m khí th?i, ??i h?c Thanh Hoa
    最新理论片2021理论电影,a级国产精品,欧美成人XXX视频

    <var id="lpmlu"></var>
    1. <bdo id="lpmlu"><th id="lpmlu"></th></bdo>