<var id="lpmlu"></var>
 1. <bdo id="lpmlu"><th id="lpmlu"></th></bdo>

   1. Trung tam kh? trùng h?p Ningbo, T?nh Chi?t Giang


    C?ng viên t?a l?c t?i Pei'ao, làng Xuanpei, th? tr?n ??ng Ki?u, qu?n Haishu, thành ph? Ninh Ba, bao g?m các c? s? x? ly và x? ly nh? nhà máy ??t rác th?i sinh ho?t, b?i ch?n l?p, nhà máy x? ly rác th?i nhà b?p, nhà máy x? ly rác th?i nhà b?p và nhà máy x? ly n??c r? rác.


    D? án c?t l?i c?a c?ng viên-Nhà máy ?i?n ??t ch?t th?i sinh ho?t Ningbo Mingzhou, do C?ng ty TNHH N?ng l??ng M?i tr??ng Ningbo Mingzhou, m?t c?ng ty con c?a Kangheng Environmental Holding, ??u t?, xay d?ng và v?n hành. Kh?i c?ng xay d?ng t? ngày 01/01/2016 và ??a vào s?n xu?t ngày 20/6/2017, v?i t?c ?? 18 tháng và t? l? nghi?m thu c?a t?ng nút là 100%, ?? ??t ra tiêu chu?n xay d?ng nhà máy ??t rác cùng quy m?.

    Vinh

    • Zhejiang Industrial Tourism Demonstration Base

    • 2018 Luban Award of China Construction Engineering

    • AAA Waste-to-Energy Plant

    • Green Development Benchmark Enterprise

    B?o v? m?i tr??ng

    • Phát th?i ??t tiêu chu?n

     H? th?ng l?c khí th?i "ph??ng pháp b?y b??c" ???c áp d?ng, ch? s? phát th?i khí th?i th?p h?n tiêu chu?n khí th?i c?a EU (2010/75/UE)
    • Ki?m soát Dioxin

     Dioxin có trong m?t mét kh?i khí th?i, ch? t??ng ???ng v?i m?t ph?n nghìn l??ng khí th?i b?ng nhau th?i ra t? th?t n??ng
    • X? ly rác

     Kh?i l??ng x? ly rác hàng n?m là 82.000 t?n
    • Bi?n rác th?i thành kho báu

     S?n xu?t ?i?n t? m?t b?a ?n rác có th? ???c s? d?ng b?i m?t gia ?ình ba ng??i trong 3 tháng
    • N?ng l??ng xanh

     Gi?m l??ng khí th?i carbon kho?ng 250.000 t?n, t??ng ???ng v?i vi?c tr?ng 260 tri?u mét vu?ng ??t r?ng

    Y t??ng thi?t k?

    ???c xay d?ng b?i t?p ?oàn thi?t k? k? thu?t ki?n trúc n?i ti?ng c?a Pháp AIA, nó s? d?ng h? th?ng t??ng rèm hình t? ong ?? so sánh vi?c tái ch? và tái ch? rác S? d?ng h? th?ng ?? th? hi?n trí tu?, s? h?p tác, dám ngh? dám làm và tinh th?n c?ng hi?n c?a ng??i Kangheng

    最新理论片2021理论电影,a级国产精品,欧美成人XXX视频

    <var id="lpmlu"></var>
    1. <bdo id="lpmlu"><th id="lpmlu"></th></bdo>