<var id="lpmlu"></var>
 1. <bdo id="lpmlu"><th id="lpmlu"></th></bdo>

   1. Cao ??ng Kangheng

    Kangheng Environment tuan th? khái ni?m nhan tài "100 n?m Kangheng, ??nh h??ng nhan tài". Tr??ng Cao ??ng Kangheng ???c thành l?p vào ngày 18 tháng 6 n?m 2016. Ch? t?ch kiêm Giám ??c ?i?u hành, Ti?n s? Long Jisheng là hi?u tr??ng c?a tr??ng. Tr??ng Cao ??ng Kangheng là b? ph?n c?t l?i c?a Kangheng Environmental ?? ??m m?m nhan tài, có các tr?i hu?n luy?n nhan tài c?p cao, c?p trung và c?p c? s?. V?i c? s? v?t ch?t gi?ng d?y tiên ti?n, h? th?ng giáo trình hoàn ch?nh và ??i ng? gi?ng viên hùng h?u, tr??ng ?? ?ào t?o ra m?t s? l??ng l?n nhan tài xu?t s?c cho c?ng ty.


    Là tr??ng ??i h?c doanh nghi?p ??nh h??ng x? h?i ??u tiên trong ngành c?ng nghi?p ch?t th?i r?n c?a Trung Qu?c, Cao ??ng Kangheng cung c?p ?ào t?o k? thu?t và qu?n ly cho khách hàng và ??i tác, ??ng th?i cam k?t tr? thành "H?c vi?n Quan s? Whampoa" ?? ?ào t?o nhan tài trong ngành ch?t th?i r?n, nh?m thúc ??y s? phát tri?n và t?ng tr??ng c?a ngành ch?t th?i r?n c?a Trung Qu?c ??i ng? nhan tài.


    康恒中階人才訓練營
    大學生訓練營
    康恒高級人才訓練營
    康恒基層人才訓練營
    最新理论片2021理论电影,a级国产精品,欧美成人XXX视频

    <var id="lpmlu"></var>
    1. <bdo id="lpmlu"><th id="lpmlu"></th></bdo>