<var id="lpmlu"></var>
 1. <bdo id="lpmlu"><th id="lpmlu"></th></bdo>

   1. Ngan hàng Phát tri?n Chau á

    SUS NEWS

    Vào ngày 8 tháng 4 n?m 2019, Kangheng Environment và Ngan hàng Phát tri?n Chau á (Ngan hàng Phát tri?n Chau á) ?? ky m?t th?a thu?n cho vay 100 tri?u ?? la M?.


    Jackie B., Giám ??c B? ph?n Tài chính C? s? h? t?ng ??ng Nam á, ??ng á và Thái Bình D??ng, C?c Kinh doanh Khu v?c T? nhan c?a Ngan hàng Phát tri?n Chau á. Surtani) cho bi?t: "Kangheng Environment là l?c l??ng tiên phong trong ngành b?o v? m?i tr??ng c?a Trung Qu?c. Các c? s? ??t ch?t th?i c?a nó có th? ?áp ?ng các tiêu chu?n khí th?i kh?ng khí nghiêm ng?t và có th? th?c hi?n tái ch? tài nguyên trong khu c?ng nghi?p t?nh m?ch. Các c? s? này t?p trung vào c?ng ??ng và các d? án c?ng ??ng bao g?m các b?o tàng ch?t th?i. Và c?u trúc ki?n trúc ngh? thu?t." ?ng coi vi?c ky k?t này là s? kh?i ??u cho s? h?p tác lau dài gi?a hai bên. Sau khi ki?m tra nghiêm ng?t và chi ti?t, Ngan hàng Phát tri?n Chau á ?? hoàn toàn tin t??ng vào c?ng ngh? và kh? n?ng xay d?ng c?a Kangheng Environment, t? ?ó m? ??u cho s? h?p tác.


    Ti?n s? Long Jisheng, Ch? t?ch kiêm Giám ??c ?i?u hành c?a Kangheng Environment, tr? l?i: “Vi?c h?p tác v?i Ngan hàng Phát tri?n Chau á s? giúp Kangheng Environment ??y nhanh s? phát tri?n c?a nhi?u d? án và cung c?p d?ch v? t?t h?n cho chính ph? và ng??i dan ? nh?ng khu v?c c?n các d? án phát ?i?n ??t ch?t th?i. Kangheng Environment tran tr?ng c? h?i này ?? thi?t l?p m?i quan h? h?p tác lau dài v?i Ngan hàng Phát tri?n Chau á."


    Trung Qu?c là n??c s?n xu?t ch?t th?i r?n ?? th? l?n nh?t th? gi?i, v?i s?n l??ng ch?t th?i kho?ng 215 tri?u t?n vào n?m 2017. Con s? này d? ki?n s? t?ng lên 500 tri?u t?n vào n?m 2025.D? án ???c h? tr? b?i kho?n vay này c?a Ngan hàng Phát tri?n Chau á,X? ly rác th?i sinh ho?t v? h?i có th? ??t ???c hàng n?mCh??ng 175V?n t?n,Cung c?p ?i?n s?ch kho?ng4.375T? ??,Gi?m phát th?i khí nhà kính11710.000 t?n carbon dioxide t??ng ???ng. Ngoài ra,D? án c?ng s? thêm ít nh?t150Vi?c làm,Chúng bao g?m các v? trí ho?t ??ng dành cho ph? n?30Nhi?u,Và t?ng c? h?i vi?c làm c?a h? b?ng cách cung c?p ?ào t?o k? thu?t cho ph? n?.


    Vi?c ky k?t này m?t l?n n?a th? hi?n s? c?ng nh?n cao c?a c?ng ??ng qu?c t? ??i v?i c?ng ngh? và d?ch v? c?a Kangheng, ?ay là m?t s? ki?n quan tr?ng khác trong quá trình qu?c t? hóa c?a Kangheng Environment. Chi?u ngày 25/3/2019 (gi? ??a ph??ng), d??i s? ch?ng ki?n c?a các nhà l?nh ??o Trung Qu?c và Pháp, Kangheng Environment và China Investment Corporation, National Investment Bank of France và Quadran c?a Pháp ?? trao ??i "Th?a thu?n h?p tác xay d?ng n?n t?ng phát tri?n n?ng l??ng tái t?o". Th?a thu?n này là s? h?p tác th?c t? c?a Pháp ??i v?i sáng ki?n "Vành ?ai và Con ???ng" c?a Trung Qu?c và s? t?p trung vào h?p tác phát tri?n th? tr??ng bên th? ba "Vành ?ai và Con ???ng". T?p ?oàn ??u t? Trung Qu?c và Ngan hàng ??u t? Qu?c gia Pháp trong b?n bên c?a th?a thu?n ??u là qu? có ch? quy?n qu?c gia. H? cùng ch?n Kangheng Environment làm nhà cung c?p c?ng ngh? và thi?t b? cho các d? án h?p tác trong t??ng lai, ?i?u này kh?ng ch? th? hi?n s? tin t??ng hoàn toàn c?a chính ph? hai n??c ??i v?i Kangheng Environment mà còn Có ngh?a là các n??c phát tri?n c?ng nh?n c?ng ngh? và d?ch v? c?a Kangheng.    最新理论片2021理论电影,a级国产精品,欧美成人XXX视频

    <var id="lpmlu"></var>
    1. <bdo id="lpmlu"><th id="lpmlu"></th></bdo>