<var id="lpmlu"></var>
 1. <bdo id="lpmlu"><th id="lpmlu"></th></bdo>

   1. Trung tam c?ng ngh? m?i tr??ng qu?c t?

    SUS NEWS


    T? ngày 21 tháng 5 ??n ngày 22 tháng 5 n?m 2019, h?i ngh? "Gi?i pháp k? thu?t qu?n ly ch?t th?i toàn c?u" do Trung tam C?ng ngh? M?i tr??ng Qu?c t? (IETC), m?t c?ng ty con c?a Ch??ng trình M?i tr??ng Liên h?p qu?c (UNEP) và Chính quy?n Thành ph? Osaka ph?i h?p t? ch?c ?? ???c t? ch?c t?i Osaka, Nh?t B?n.Thành viên chuyên gia c?a Hi?p h?i Ch?t th?i R?n Qu?c t?, Ch? t?ch và Ch? t?ch M?i tr??ng KanghengCEOLong Jisheng ???c m?i tham d? h?i ngh?. Ngoài ra,Kangheng M?i tr??ng c?ng h?p tác v?i Trung tam C?ng ngh? M?i tr??ng Qu?c t? c?a Liên H?p Qu?c(IETC)Ky th?a thu?n h?p tác chi?n l??c,Hai bên s? h?p tác sau r?ng trong qu?n ly ch?t th?i r?n toàn c?u.


    Ch? t?ch Long Jisheng ?? gi?i thi?u nh?ng thành t?u to l?n c?a ngành ??t ch?t th?i c?a Trung Qu?c t?i cu?c h?p. ?ng ch? ra r?ng ??t rác có nh?ng ?u ?i?m r? ràng so v?i ch?n l?p rác, kh?ng ch? gi?m thi?u và v? h?i mà còn có th? t?o ra ?i?n trên l??i ?? tái s? d?ng ch?t th?i. Sau 30 n?m phát tri?n, ngành c?ng nghi?p ??t ch?t th?i c?a Trung Qu?c ?? ?i ??u trên th? gi?i, Trung Qu?c s?n sàng chia s? kinh nghi?m phong phú thu ???c trong th?c t? v?i các n??c khác. ??c bi?t, Kangheng Environment ?? gi?i quy?t ???c các v?n ?? v? hàm l??ng n??c cao và nhi?t tr? th?p c?a rác th?i ? Trung Qu?c b?ng cách chuy?n ??i lò ??t và t?i ?u hóa quy trình c?ng ngh?. Kinh nghi?m này ??c bi?t áp d?ng cho các n??c chau á khác có thói quen ?n u?ng t??ng t?.


    Trong cu?c h?p, tr??ng h?p thành c?ng c?a Kangheng Environment trong vi?c thay ??i "hàng xóm" thành "hàng xóm" ?? thu hút s? chú y r?ng r?i. Kangheng Environment Ningbo Mingzhou D? án phát ?i?n ??t ch?t th?i sinh ho?t áp d?ng quy trình l?c khí th?i nghiêm ng?t. ?ay là d? án ??u tiên c?a Kangheng Environment áp d?ng h? th?ng k?t h?p hoàn ch?nh "ph??ng pháp b?y b??c". Các ch? s? phát th?i khí th?i t?t h?n các tiêu chu?n khí th?i nghiêm ng?t c?a EU (2010/75/EU). D? án là khu nhà x??ng ki?u v??n, có b?o tàng phan lo?i rác, c? s? th? d?c, th? thao, h?i tr??ng xay d?ng ??ng,… ??u m? c?a mi?n phí cho c?ng chúng. D? án xay d?ng nhà máy thành m?t c?ng ??ng m?, xay d?ng c?ng ??ng thành m?t ng?i nhà chung v?i c? dan xung quanh, bi?n thành c?ng “hàng xóm” thành “hàng xóm” và ??i m?i b? m?t c?a ngành.

    M?i tr??ng Kangheng D? án phát ?i?n ??t ch?t th?i sinh ho?t Ningbo Mingzhou


    Nh?ng n? l?c c?a Kangheng Environment ?? gi?i quy?t v?n ?? x? ly rác th?i c?a Trung Qu?c,???c c?ng nh?n b?i các khách m?i.Ch? t?ch và Ch? t?ch M?i tr??ng KanghengCEOLong Jisheng và Trung tam C?ng ngh? M?i tr??ng Qu?c t? c?a Liên h?p qu?c(IETC)Giám ??cKeith AlversonThay m?t hai bên ky k?t th?a thu?n h?p tác chi?n l??c,Nó có k? ho?ch ti?p t?c h?p tác sau r?ng trong qu?n ly ch?t th?i r?n toàn c?u.


    V?i c?ng ngh? và d?ch v? tuy?t v?i, Kangheng Environment ?ang n? l?c ?? bi?n vi?c x? ly ch?t th?i r?n tr? thành m?t t?m danh thi?p ??p ?? khác c?a Trung Qu?c. Vào ngày 25 tháng 3 n?m 2019, d??i s? ch?ng ki?n c?a các nhà l?nh ??o Trung Qu?c và Pháp, Kangheng Environment, T?p ?oàn ??u t? Trung Qu?c, Ngan hàng ??u t? Qu?c gia Pháp và Quadran c?a Pháp ?? cùng ky k?t ''H?p tác xay d?ng n?n t?ng phát tri?n n?ng l??ng tái t?o t?i ?i?n Elysee ? Paris. Th?a thu?n”, khóa d? ??nh ??u t? d? án ??u tiên tr? giá 2 t? euro. Vào ngày 8 tháng 4 n?m 2019, Kangheng Environment ?? ky m?t th?a thu?n cho vay 100 tri?u ?? la M? v?i Ngan hàng Phát tri?n Chau á, ?ay là khu c?ng nghi?p t?nh m?ch carbon th?p ??u tiên ???c h? tr? b?i Ngan hàng Phát tri?n Chau á.


    H?i ngh? nh?m m?c ?ích cung c?p m?t n?n t?ng giao ti?p gi?a các chính ph? và doanh nghi?p. Các khách m?i tham d? h?i ngh? có Rolph Payet, Th? ky ?i?u hành C?ng ??c Basel, và Ch? t?ch Hi?p h?i Ch?t th?i R?n Qu?c t? (ISWA)Antonis Mavropoulos, C?u B? tr??ng B? M?i tr??ng Ai C?p, các quan ch?c liên quan c?a B? M?i tr??ng Nh?t B?n, B? Ngo?i giao và Thành ph? Osaka, các quan ch?c c?a nhi?u n??c ??ng Nam á, và các c?ng ty b?o v? m?i tr??ng c?a nhi?u n??c.

    Ch? t?ch Long Jisheng ch?p ?nh chung v?i Ch? t?ch ISWA, Giám ??c IETC, v. v.


    Các ch? ?? c?a h?i ngh? ???c chia thành "Ch?t th?i nh?a và bi?n", "Ch?t th?i ?i?n t? và nguy hi?m", "??t rác" và "Qu?n ly ch?t th?i toàn c?u". Các khách m?i ?? trao ??i sau và chia s? kinh nghi?m xung quanh các ch? ??. ???c bi?t, k?t qu? c?a cu?c h?p s? cung c?p tài li?u tham kh?o quan tr?ng cho các ch? ?? liên quan c?a h?i ngh? th??ng ??nh G20 s? ???c t? ch?c t?i Osaka, Nh?t B?n t? ngày 28/6 ??n 29/6.    最新理论片2021理论电影,a级国产精品,欧美成人XXX视频

    <var id="lpmlu"></var>
    1. <bdo id="lpmlu"><th id="lpmlu"></th></bdo>