<var id="lpmlu"></var>
 1. <bdo id="lpmlu"><th id="lpmlu"></th></bdo>

   1. Ch?m sóc nhan viên


    C?ng ty cung c?p cho nhan viên m?c l??ng cao h?n c?p ngành và ch?m sóc nhan viên toàn di?n.

    ?? giúp nhan viên ?n ??nh cu?c s?ng, Kangheng Environment cung c?p cho nhan viên quy?n l?i vay mua nhà kh?ng l?i su?t.

    Ngoài m?i tr??ng v?n phòng tho?i mái và ?m áp, c?ng ty còn cung c?p ky túc xá cho nhan viên, nhà hàng, phòng t?p th? d?c, qu?y bar th? gi?n, th? vi?n, v. v.

    ?? làm phong phú thêm cu?c s?ng c?a nhan viên, c?ng ty c?ng s? th??ng xuyên th?c hi?n nhi?u ho?t ??ng nh? phát tri?n ??i ng?, du l?ch hàng n?m, Ngày gia ?ình Kangheng và gi?ng d?y Kangheng.


    C?ng ty c?ng ??c bi?t thành l?p Liên minh Phát tri?n Ph? n? ?? trau d?i kh? n?ng l?nh ??o c?a ph? n?, h??ng d?n ph? n? khai thác ti?m n?ng c?a chính h?, h? tr? s? phát tri?n giáo d?c c?a ph? n? và quan tam ??n c?ng vi?c và cu?c s?ng c?a ph? n?.


    Phòng t?p th? d?c/quán bar th? gi?n

    Phát tri?n nhóm/xay d?ng nhóm b? ph?n

    Ngày gia ?ình

    最新理论片2021理论电影,a级国产精品,欧美成人XXX视频

    <var id="lpmlu"></var>
    1. <bdo id="lpmlu"><th id="lpmlu"></th></bdo>