<var id="lpmlu"></var>
 1. <bdo id="lpmlu"><th id="lpmlu"></th></bdo>

   1. C?ng ngh? n?i h?i nhi?t th?i th?ng s? cao
    Nhi?t sinh ra t? quá trình ??t rác ???c lò h?i thu h?i nhi?t th?i t?o ra h?i n??c quá nhi?t ?? tuabin phát ?i?n. Các th?ng s? h?i c?a lò h?i nhi?t th?i là y?u t? chính ?nh h??ng ??n hi?u su?t nhi?t và hi?u su?t phát ?i?n, t? l? thu?n v?i hi?u su?t nhi?t và hi?u su?t phát ?i?n. Kangheng Environment ?? phát tri?n thành c?ng lò h?i th?i nhi?t th?ng s? h?i cao, giúp c?i thi?n hi?u su?t nhi?t và hi?u su?t phát ?i?n c?a nhà máy ??t và ??m b?o ho?t ??ng ?n ??nh lau dài c?a lò h?i.
    L?i ích và ?ng d?ng c?ng ngh?
    S? d?ng các th?ng s? nhi?t ?? trung bình và áp su?t th?p và nhi?t ?? th?p và áp su?t th?p, hi?u su?t cao h?n l?n l??t là 15,07% và 16,68% so v?i các th?ng s? nhi?t ?? trung bình và áp su?t trung bình.

    (L?u y: Theo day chuy?n ??t 3 × 750t/d ???c trang b? 2 t? máy phát tuabin h?i, gi? s? r?ng hi?u su?t c?a lò h?i nhi?t th?i c?a các th?ng s? khác nhau là nh? nhau, tuabin h?i s? d?ng t?c ?? cao.)

    S? th? t? Nhi?t ??/áp su?t h?i chính
    Nhi?t ?? trung bình/áp su?t trung bình
    Nhi?t ?? trung bình/áp su?t th?p
    Nhi?t ?? th?p/áp su?t th?p
    01 T?ng s?n l??ng ?i?n trên m?i t?n ch?t th?i Giá tr? c? s? 15.0% 16,7%
    02 T?ng doanh thu ?i?n Giá tr? c? s? 14,3% 14,3%
    D? án c? ?i?n
    C?ng ngh? lò h?i th?ng s? cao ?? ???c áp d?ng trong m?i tr??ng Kangheng ? Ninh Ba, Chu H?i, Th?m D??ng, Tay An, Qu?ng Th?y, Sanhe và các d? án khác, và ?? ??t ???c nh?ng l?i ích kinh t? và b?o v? m?i tr??ng t?t.
    D? án Ningbo (2250 t?n/ngày)
    D? án Tay An Gaoling (2250 t?n/ngày)
    最新理论片2021理论电影,a级国产精品,欧美成人XXX视频

    <var id="lpmlu"></var>
    1. <bdo id="lpmlu"><th id="lpmlu"></th></bdo>