<var id="lpmlu"></var>
 1. <bdo id="lpmlu"><th id="lpmlu"></th></bdo>

   1. Nhi?m v?
    T?o m?i tr??ng s?ng s?ch s? và than thi?n h?n
    T?m nhìn
    Tr? thành c?ng ty qu?n tr? m?i tr??ng toàn di?n hàng ??u th? gi?i
    Giá tr?
    Chính tr?c, trách nhi?m; ??i ng?, ??i m?i; khách hàng, ??i bên cùng có l?i


    • Trung th?c
     Chúng t?i chan thành, uy tín, nh?t quán l?i nói và vi?c làm, h?a h?n ti?n b?c; chúng t?i tuan th? nghiêm ng?t lu?t pháp, th?c ti?n kinh doanh, n?i quy, quy ch? và giá tr? c?a c?ng ty.
    • Trách nhi?m
     Chúng t?i ch?u trách nhi?m v? hành ??ng, v? trí và c?ng ty c?a mình, dám ch?u trách nhi?m và l?i ích kinh t? c?a chúng t?i kh?ng bao gi? v??t quá l?i ích an toàn, s?c kh?e và b?o v? m?i tr??ng.
    • ??i
     Chúng t?i là thành viên c?a ??i. Chúng t?i phát tri?n cùng ??i, ti?n lên và rút lui. Chúng t?i ?? v??t qua, chi?n ??u theo nhóm và tin t??ng vào s?c m?nh c?a ??i.
    • ??i m?i
     Chúng t?i có can ??m ?? ph? nh?n b?n than, theo ?u?i s? ??i m?i và ??t ???c ti?n b? hàng ngày; theo ?u?i s? ??i m?i trong c?ng ngh? và m? hình kinh doanh ?? tr? thành c?ng ty hàng ??u th? gi?i.
    • Khách hàng
     Khách hàng là n?n t?ng, ti?n ?? và giá tr? c?a s? t?n t?i c?a Kangheng. Chúng t?i l?y khách hàng làm trung tam, hi?u r? nhu c?u c?a khách hàng, ??t giá tr? gia t?ng c?a khách hàng và giành ???c s? c?ng nh?n c?a khách hàng lên hàng ??u.
    • Th?ng l?i
     Chúng t?i theo ?u?i l?i ích và s? phát tri?n c?a b?n than, ??ng th?i chúng t?i c?ng theo ?u?i s? phát tri?n chung v?i ??ng nghi?p, khách hàng, nhà cung c?p, v. v.; chúng t?i tin r?ng m?i ng??i ??u t?t và chúng t?i có th? t?t.
    最新理论片2021理论电影,a级国产精品,欧美成人XXX视频

    <var id="lpmlu"></var>
    1. <bdo id="lpmlu"><th id="lpmlu"></th></bdo>