<var id="lpmlu"></var>
 1. <bdo id="lpmlu"><th id="lpmlu"></th></bdo>

   1. V?n hóa doanh nghi?p

    V?n hóa doanh nghi?p là gen c?a m?t doanh nghi?p, m?t lo?i khí ch?t ???c c?y vào x??ng, và nang cao giá tr? t?p th?. Gen Kangheng là s? c?ng hi?n tuy?t v?ng b?c l? trong x??ng, lòng d?ng c?m kh?ng s? h?i ch?y trong máu, và s? h?p tác m?t lòng kh?c sau trong tam h?n. Vì v?y, giá tr? c?a chúng ta ph?i có tinh th?n ?oàn k?t, ??u tranh và làm vi?c ch?m ch?.

    -- Long Jisheng, Ch? t?ch kiêm Giám ??c ?i?u hành c?a Kangheng Environment

    最新理论片2021理论电影,a级国产精品,欧美成人XXX视频

    <var id="lpmlu"></var>
    1. <bdo id="lpmlu"><th id="lpmlu"></th></bdo>