<var id="lpmlu"></var>
 1. <bdo id="lpmlu"><th id="lpmlu"></th></bdo>

   1. Gi?i thi?u k? thu?t l?i
    Phát tri?n và ?ng d?ng c?ng ngh? ho? thiêu rác
    ??t s?ch
    • C?ng ngh? ch? y?u c?a lò khoan l?n
     C?ng ngh? chính c?a lò ghi c? khí quy m? l?n

     Lò ghi quy m? l?n nói chung là lò ??t có c?ng su?t x? ly ??nh m?c m?t day t? 750 t?n/d tr? lên, ch? y?u bao g?m lò ??t và lò ??t. Kangheng Environment, c?ng ty n?m ch?c c?ng ngh? c?t l?i, ?? liên ti?p phát tri?n các lò siêu l?n 750 t?n, 850 t?n và 1.000 t?n, liên t?c l?p k? l?c m?i v? quy m? lò ??n l? trong ngành.

     Lò ??t 1000 t?n/d do Kangheng Environment phát tri?n là lò ??t siêu l?n ??u tiên ? Trung Qu?c và s? ???c ??a vào s? d?ng trong d? án Sanhe vào n?m 2020. Lò siêu l?n s? ti?p t?c c?ng c? v? trí c?a Kangheng v? hi?u su?t trong n??c c?a thi?t b? ghi m?i tr??ng, ??ng th?i s? thúc ??y s? phát tri?n h?n n?a ho?t ??ng kinh doanh ? n??c ngoài c?a Kangheng.

     ?ng d?ng c?ng ngh?
     C?ng ngh? lò ghi quy m? l?n m?i tr??ng Kangheng ?? ???c th? tr??ng c?ng nh?n r?ng r?i nh? hi?u su?t tuy?t v?i c?a nó. Tính ??n tháng 6 n?m 2020:
     100

     G?n 100 b? day chuy?n ??t

     80000

     T?ng quy m? x? ly rác g?n 80.000 t?n/ngày

     15000

     N?m 2019, quy m? ngu?n cung m?i v??t 15.000 t?n/ngày

     40%

     Th? ph?n ghi am quy m? l?n v??t quá 40%

     D? án Ningbo s? d?ng ghi am chuy?n ti?p và chuy?n ti?p quy m? l?n lo?i 750 t?n Kangheng, ??t cháy ??y ??, ?? tin c?y thi?t b? cao và tu?i th? ghi lau dài

     9 m?-?un, 18 phòng gió, d? dàng cài ??t và ho?t ??ng.

     Các thanh ghi ???c b? trí luan phiên theo chi?u d?c, ít hao mòn và tu?i th? cao.

     Thi?t k? t??ng c?t và t??ng th? t?ng c??ng tr?n rác, ??y m?-?un và phan chia kh?ng khí trong các bu?ng riêng bi?t c?i thi?n hi?u qu? ?? ??ng ??u c?a quá trình ??t cháy.

     Quá trình ??t cháy ?n ??nh và ??y ??, hàm l??ng khí th?i CO th?p, ki?m soát t?t dioxin.

    • C?ng ngh? ?i?u khi?n t? ??ng
     C?ng ngh? ?i?u khi?n ??t t? ??ng th? h? th? ba (ACC)
     Thành ph?n ch?t th?i sinh ho?t ph?c t?p và nhi?t tr? c?a ch?t th?i kh?ng ??ng ??u có th? gay ra s? bi?n ??ng l?n v? l??ng kh?ng khí, s?n l??ng h?i n??c và n?ng ?? các ch?t ? nhi?m khí th?i c?n thi?t trong quá trình ??t ch?t th?i, nh?m tránh s? kh?ng ??ng ??u c?a l?p ch?t th?i có th? x?y ra trong quá trình s? d?ng các lò ??t quy m? l?n., Khó kh?n trong vi?c ?i?u ch?nh quá trình ??t cháy, và s? bi?n ??ng ??t cháy t?ng lên và các v?n ?? m?i khác, kangheng Environment ?? phát tri?n m?t h? th?ng ?i?u khi?n ??t t? ??ng (H? th?ng ?i?u khi?n ??t t? ??ng, g?i t?t là ACC) phù h?p v?i các lò ghi quy m? l?n.
     Nang c?p liên t?c c?ng ngh? ACC
     Kangheng Environment ti?p t?c nang c?p c?ng ngh? ?i?u khi?n ??t t? ??ng hàng ??u th? gi?i (ACC) ?? ??m b?o quá trình ??t cháy ?n ??nh và phát th?i c?c th?p. H? th?ng ACC th? h? th? ba và h? th?ng nh?n d?ng hình ?nh ??t cháy ???c ki?m soát chung,
     Gi?m h?n n?a s? can thi?p c?a con ng??i, thúc ??y ho?t ??ng ?n ??nh và hi?u qu? c?a lò ??t, và t?ng t? l? v?n hành c?a h? th?ng ACC.
     L?i ích và ?ng d?ng c?ng ngh?
     C?ng ngh? ACC th? h? th? ba xay d?ng m?t h? th?ng k? thu?t tích h?p các c?ng ngh? ?i?u khi?n t? ??ng nh? ki?m soát nhi?t ?? lò và xác ??nh tình tr?ng ng?n l?a, giúp c?i thi?n h?n n?a s? bi?n ??ng trong quá trình ??t ch?t th?i quy m? l?n và c?i thi?n ?? ?n ??nh ho?t ??ng c?a lò quy m? l?n.

     Theo d?i th?i gian th?c tình tr?ng cháy trong lò ??t và ?i?u ch?nh k?p th?i;

     L?u l??ng h?i chính c?a n?i h?i ?n ??nh ? giá tr? cài ??t;

     ?? dày c?a l?p v?t li?u rác ?n ??nh;

     V? trí ??t thích h?p, gi?m thi?u ??t nóng, ??t rác hoàn toàn;

     Nhi?t ?? ?n ??nh bên trong lò và phát th?i ch?t ? nhi?m th?p;
    • C?ng ngh? s? d?ng nhi?t ?? th?i
     C?ng ngh? n?i h?i nhi?t th?i th?ng s? cao
     Nhi?t sinh ra t? quá trình ??t rác ???c lò h?i thu h?i nhi?t th?i t?o ra h?i n??c quá nhi?t ?? tuabin phát ?i?n. Các th?ng s? h?i c?a lò h?i nhi?t th?i là y?u t? chính ?nh h??ng ??n hi?u su?t nhi?t và hi?u su?t phát ?i?n, t? l? thu?n v?i hi?u su?t nhi?t và hi?u su?t phát ?i?n. Kangheng Environment ?? phát tri?n thành c?ng lò h?i th?i nhi?t th?ng s? h?i cao, giúp c?i thi?n hi?u su?t nhi?t và hi?u su?t phát ?i?n c?a nhà máy ??t và ??m b?o ho?t ??ng ?n ??nh lau dài c?a lò h?i.
     L?i ích và ?ng d?ng c?ng ngh?
     S? d?ng các th?ng s? nhi?t ?? trung bình và áp su?t th?p và nhi?t ?? th?p và áp su?t th?p, hi?u su?t cao h?n l?n l??t là 15,07% và 16,68% so v?i các th?ng s? nhi?t ?? trung bình và áp su?t trung bình.

     (L?u y: Theo day chuy?n ??t 3 × 750t/d ???c trang b? 2 t? máy phát tuabin h?i, gi? s? r?ng hi?u su?t c?a lò h?i nhi?t th?i c?a các th?ng s? khác nhau là nh? nhau, tuabin h?i s? d?ng t?c ?? cao.)

     S? th? t? Nhi?t ??/áp su?t h?i chính
     Nhi?t ?? trung bình/áp su?t trung bình
     Nhi?t ?? trung bình/áp su?t th?p
     Nhi?t ?? th?p/áp su?t th?p
     01 T?ng s?n l??ng ?i?n trên m?i t?n ch?t th?i Giá tr? c? s? 15.0% 16,7%
     02 T?ng doanh thu ?i?n Giá tr? c? s? 14,3% 14,3%
     D? án c? ?i?n
     C?ng ngh? lò h?i th?ng s? cao ?? ???c áp d?ng trong m?i tr??ng Kangheng ? Ninh Ba, Chu H?i, Th?m D??ng, Tay An, Qu?ng Th?y, Sanhe và các d? án khác, và ?? ??t ???c nh?ng l?i ích kinh t? và b?o v? m?i tr??ng t?t.
     D? án Ningbo (2250 t?n/ngày)
     D? án Tay An Gaoling (2250 t?n/ngày)
    • H? th?ng t?y khí     Quá trình ??t cháy nit? th?p b?ng kh?ng khí b?c ba d?a trên c?ng ngh? ??t cháy phan lo?i kh?ng khí, ?ang ???c ki?m ch?ng trong lò th?c t? c?a Guangshui và các d? án khác, và ?? ??t ???c k?t qu? t?t và gi?mNOxT?o.


     D? án Guangshui (600 t?n/ngày)    • Three-wind Low Nitrogen Combustion Technology
     H? th?ng x? ly l?c khí th?i
     Khí th?i sinh ra t? quá trình ??t rác th?i ???c th?i ra sau khi lo?i b? b?i, kh? axit, kh? nit?, kh? dioxin và kim lo?i n?ng. Quy trình l?c khí th?i 5 b??c-"Lo?i b? b?i túi phun than ho?t tính kh? quy trình bán kh? SNCR" hi?n là quy trình l?c khí th?i ch? ??o nh?t c?a các nhà máy ??t rác th?i sinh ho?t trong n??c. T?t c? các d? án c?a Kangheng Environment s? b? sung các quy trình x? ly khí th?i nh? SCR ho?c GGH trên c? s? "ph??ng pháp n?m b??c" ?? ??m b?o khí th?i s?ch và kh?ng gay ? nhi?m.
     "Ph??ng pháp b?y b??c" ?? l?c khí th?i
     D? án Ningbo áp d?ng quy trình k?t h?p l?c khí th?i "b?y b??c" nghiêm ng?t nh?t ? Trung Qu?c vào th?i ?i?m ?ó. Giá tr? trung bình ?o ???c c?a dioxin n?m 2018 ch? b?ng 1/10 so v?i tiêu chu?n n?m 2010 c?a EU.

     Ba l?n kh? axit

     Ph??ng pháp bán kh? ph??ng pháp kh? ph??ng pháp ??t

     Lo?i b? b?i th? c?p

     Máy hút b?i d?ng túi Tháp r?a ??t

     Kh? nit? th? c?p

     SNCR SCR

     Lo?i b? dioxin th? c?p

     SCR phun than ho?t tính
     C?ng ngh? l?c khí th?i liên t?c ???c nang c?p-theo ?u?i khí th?i s?ch
    • C?ng ngh? m? ph?ng     H? th?ng m? ph?ng ?? ???c áp d?ng trong d? án Ninh Ba, v?i kh? n?ng ki?m soát t?t và tính linh ho?t, kh?ng b? h?n ch? b?i ?i?u ki?n th?i ti?t và ??a ?i?m.


    tái ch? tài nguyên
    • C?ng ngh? ph?i h?p c?a t?nh c?ng viên c?ng nghi?p
    • C?ng ngh? ?i?u tr? n??c th?i


     N??c th?i c?ng nghi?p t? các nhà máy ?i?n ??t rác bao g?m n??c th?i tu?n hoàn, n??c c? ??c kh? mu?i, n??c th?i lò h?i, v. v. Quy trình x? ly n??c th?i c?ng nghi?p m?i tr??ng Kangheng s? d?ng "b? ?i?u hòa"+Làm m?m hóa ch?t+Màng siêu l?c d?ng ?ng (TUF)+Th?m th?u ng??c (RO), Ch?t l?ng c? ??c s? d?ng th?m th?u ng??c áp su?t cao (DTRO) K? ho?ch gi?m thêm ". Ch??ng trình này có t? l? s?n xu?t n??c cao và t? l? thu h?i t?ng th? l?n h?n85%, Ch?t l??ng n??c ??u ra ?áp ?ng "Tái ch? n??c th?i ?? th?-Tiêu chu?n ch?t l??ng n??c n??c c?ng nghi?p.


     Tái ch? x? ly n??c th?i Ningbo

    • C?ng ngh? gi?m và tái s? d?ng ch?t l?ng t?p trung c?a l?p l?c     H? th?ng x? ly n??c r? rác do Kangheng phát tri?n ??c l?p áp d?ng nhi?u quy trình c?ng ngh? cao nh? ti?n x? ly, lên men k? khí, lò ph?n ?ng sinh h?c màng, l?c nano và th?m th?u ng??c. Các tiêu chu?n qu?c gia liên quan ??n n??c thu h?i sau khi x? ly có th? ???c s? d?ng làm n??c làm mát tu?n hoàn.    • C?ng ngh? hi?u ?ng


     Bùn và rác th?i sinh ho?t ???c ??t cùng nhau, bùn kh? n??c thành ph? ???c làm kh? tr??c, làm gi?m ?? ?m c?a bùn trong lò, t?ng nhi?t tr? c?a bùn trong lò và ??a ??n lò ??t ch?t th?i ?? ??t ph?i h?p; s? d?ng ??t ch?t th?i ?? ??t và làm kh? bùn. ??ng th?i x? ly bùn.


     Qingdao Xiaojianxi Giai ?o?n II c?a d? án h?p tác ??t rác th?i sinh ho?t và x? ly bùn th?i (ch?t th?i sinh ho?t 2250t/d, bùn 500t/d)

    • C?ng ngh? x? ly ??ng b?


     Ch?t th?i xay d?ng ?? c?p ??n các ch?t th?i khác nhau nh? h? h?ng và ph? li?u ???c t?o ra trong quá trình xay d?ng, tái thi?t, m? r?ng và phá d? các tòa nhà, c?ng trình, m?ng l??i ???ng ?ng ?? th? và trang trí nhà ? dan c?. Theo ngu?n, ch?t th?i xay d?ng có th? ???c chia thành ch?t th?i k? thu?t, bùn k? thu?t, ch?t th?i k? thu?t, ch?t th?i lo?i b? và ch?t th?i trang trí5L?p h?c. Kangheng Environmental ?? ??u t? xay d?ng và v?n hành các d? án x? ly ch?t th?i xay d?ng, t?p trung vào ch?t th?i trang trí ph?c t?p nh?t, có th? cung c?p các gi?i pháp toàn di?n v? ch?t th?i nh? ch?t th?i lo?i b?, ch?t th?i l?n, ch?t th?i san v??n và ch?t th?i h?n h?p.


    ?ay là m?t tiêu ??.
    最新理论片2021理论电影,a级国产精品,欧美成人XXX视频

    <var id="lpmlu"></var>
    1. <bdo id="lpmlu"><th id="lpmlu"></th></bdo>