<var id="lpmlu"></var>
 1. <bdo id="lpmlu"><th id="lpmlu"></th></bdo>

   1. C?ng ngh? ?i?u khi?n ??t t? ??ng th? h? th? ba (ACC)
    Thành ph?n ch?t th?i sinh ho?t ph?c t?p và nhi?t tr? c?a ch?t th?i kh?ng ??ng ??u có th? gay ra s? bi?n ??ng l?n v? l??ng kh?ng khí, s?n l??ng h?i n??c và n?ng ?? các ch?t ? nhi?m khí th?i c?n thi?t trong quá trình ??t ch?t th?i, nh?m tránh s? kh?ng ??ng ??u c?a l?p ch?t th?i có th? x?y ra trong quá trình s? d?ng các lò ??t quy m? l?n., Khó kh?n trong vi?c ?i?u ch?nh quá trình ??t cháy, và s? bi?n ??ng ??t cháy t?ng lên và các v?n ?? m?i khác, kangheng Environment ?? phát tri?n m?t h? th?ng ?i?u khi?n ??t t? ??ng (H? th?ng ?i?u khi?n ??t t? ??ng, g?i t?t là ACC) phù h?p v?i các lò ghi quy m? l?n.
    Nang c?p liên t?c c?ng ngh? ACC
    Kangheng Environment ti?p t?c nang c?p c?ng ngh? ?i?u khi?n ??t t? ??ng hàng ??u th? gi?i (ACC) ?? ??m b?o quá trình ??t cháy ?n ??nh và phát th?i c?c th?p. H? th?ng ACC th? h? th? ba và h? th?ng nh?n d?ng hình ?nh ??t cháy ???c ki?m soát chung,
    Gi?m h?n n?a s? can thi?p c?a con ng??i, thúc ??y ho?t ??ng ?n ??nh và hi?u qu? c?a lò ??t, và t?ng t? l? v?n hành c?a h? th?ng ACC.
    L?i ích và ?ng d?ng c?ng ngh?
    C?ng ngh? ACC th? h? th? ba xay d?ng m?t h? th?ng k? thu?t tích h?p các c?ng ngh? ?i?u khi?n t? ??ng nh? ki?m soát nhi?t ?? lò và xác ??nh tình tr?ng ng?n l?a, giúp c?i thi?n h?n n?a s? bi?n ??ng trong quá trình ??t ch?t th?i quy m? l?n và c?i thi?n ?? ?n ??nh ho?t ??ng c?a lò quy m? l?n.

    Theo d?i th?i gian th?c tình tr?ng cháy trong lò ??t và ?i?u ch?nh k?p th?i;

    L?u l??ng h?i chính c?a n?i h?i ?n ??nh ? giá tr? cài ??t;

    ?? dày c?a l?p v?t li?u rác ?n ??nh;

    V? trí ??t thích h?p, gi?m thi?u ??t nóng, ??t rác hoàn toàn;

    Nhi?t ?? ?n ??nh bên trong lò và phát th?i ch?t ? nhi?m th?p;
    最新理论片2021理论电影,a级国产精品,欧美成人XXX视频

    <var id="lpmlu"></var>
    1. <bdo id="lpmlu"><th id="lpmlu"></th></bdo>